Epizoda 1 8.7
Epizoda 2 8.7
Epizoda 3 8.7
Epizoda 4 8.7
Epizoda 5 8.7
Epizoda 6 8.7
Epizoda 7 8.7
Epizoda 8 8.7