Epizoda 1 i 2 7.5
Epizoda 3 7.5
Epizoda 4 7.5
Epizoda 5 7.5
Epizoda 6 7.5
Epizoda 7 7.5
Epizoda 8 7.5