Epizoda 1 7.2
Epizoda 2 7.2
Epizoda 3 7.2
Epizoda 4 7.2
Epizoda 5 7.2
Epizoda 6 7.2
Epizoda 7 7.2
Epizoda 8 7.2