Epizoda 1 9,5

Game of Thrones S01E01

April 18, 2011
Epizoda 2 9,5

Game of Thrones S01E02

April 18, 2011
Epizoda 3 9,5

Game of Thrones S01E03

April 18, 2011
Epizoda 4 9,5

Game of Thrones S01E04

April 18, 2011
Epizoda 5 9,5

Game of Thrones S01E05

April 18, 2011
Epizoda 6 9,5

Game of Thrones S01E06

April 18, 2011
Epizoda 7 9,5

Game of Thrones S01E07

April 18, 2011
Epizoda 8 9,5

Game of Thrones S01E08

April 18, 2011
Epizoda 9 9,5

Game of Thrones S01E09

April 18, 2011
Epizoda 10 9,5

Game of Thrones S01E10

April 18, 2011
Epizoda 1 9,5

Game of Thrones S02E01

April 8, 2019
Epizoda 2 9,5

Game of Thrones S02E02

April 18, 2011
Epizoda 3 9,5

Game of Thrones S02E03

April 18, 2011
Epizoda 4 9,5

Game of Thrones S02E04

April 18, 2011
Epizoda 5 9,5

Game of Thrones S02E05

April 18, 2011
Epizoda 6 9,5

Game of Thrones S02E06

April 18, 2011
Epizoda 7 9,5

Game of Thrones S02E07

April 18, 2011
Epizoda 8 9,5

Game of Thrones S02E08

April 18, 2011
Epizoda 9 9,5

Game of Thrones S02E09

April 18, 2011
Epizoda 10 9,5

Game of Thrones S02E10

April 18, 2011
Epizoda 1 9,5

Game of Thrones S03E01

April 18, 2011
Epizoda 2 9,5

Game of Thrones S03E02

April 18, 2011
Epizoda 3 9,5

Game of Thrones S03E03

April 18, 2011
Epizoda 4 9,5

Game of Thrones S03E04

April 18, 2011
Epizoda 5 9,5

Game of Thrones S03E05

April 18, 2011
Epizoda 6 9,5

Game of Thrones S03E06

April 18, 2011
Epizoda 7 9,5

Game of Thrones S03E07

April 18, 2011
Epizoda 8 9,5

Game of Thrones S03E08

April 18, 2011
Epizoda 9 9,5

Game of Thrones S03E09

April 18, 2011
Epizoda 10 9,5

Game of Thrones S03E10

April 18, 2011
Epizoda 1 9,5

Game of Thrones S04E01

April 18, 2011
Epizoda 2 9,5

Game of Thrones S04E02

April 18, 2011
Epizoda 3 9,5

Game of Thrones S04E03

April 18, 2011
Epizoda 4 9,5

Game of Thrones S04E04

April 18, 2011
Epizoda 5 9,5

Game of Thrones S04E05

April 18, 2011
Epizoda 6 9,5

Game of Thrones S04E06

April 18, 2011
Epizoda 7 9,5

Game of Thrones S04E07

April 18, 2011
Epizoda 8 9,5

Game of Thrones S04E08

April 18, 2011
Epizoda 9 9,5

Game of Thrones S04E09

April 18, 2011
Epizoda 10 9,5

Game of Thrones S04E10

April 18, 2011
Epizoda 1 9,5

Game of Thrones S05E01

April 18, 2011
Epizoda 2 9,5

Game of Thrones S05E02

April 18, 2011
Epizoda 3 9,5

Game of Thrones S05E03

April 18, 2011
Epizoda 4 9,5

Game of Thrones S05E04

April 18, 2011
Epizoda 5 9,5

Game of Thrones S05E05

April 18, 2011
Epizoda 6 9,5

Game of Thrones S05E06

April 18, 2011
Epizoda 7 9,5

Game of Thrones S05E07

April 18, 2011
Epizoda 8 9,5

Game of Thrones S05E08

April 18, 2011
Epizoda 9 9,5

Game of Thrones S05E09

April 18, 2011
Epizoda 10 9,5

Game of Thrones S05E10

April 18, 2011
Epizoda 1 9,5

Game of Thrones S06E01

April 18, 2011
Epizoda 2 9,5

Game of Thrones S06E02

April 18, 2011
Epizoda 3 9,5

Game of Thrones S06E03

April 18, 2011
Epizoda 4 9,5

Game of Thrones S06E04

April 18, 2011
Epizoda 5 9,5

Game of Thrones S06E05

April 18, 2011
Epizoda 6 9,5

Game of Thrones S06E06

April 18, 2011
Epizoda 7 9,5

Game of Thrones S06E07

April 18, 2011
Epizoda 8 9,5

Game of Thrones S06E08

April 18, 2011
Epizoda 9 9,5

Game of Thrones S06E09

April 18, 2011
Epizoda 10 9,5

Game of Thrones S06E10

April 18, 2011
Epizoda 1 9,5

Game of Thrones S07E01

April 18, 2011
Epizoda 2 9,5

Game of Thrones S07E02

April 18, 2011
Epizoda 3 9,5

Game of Thrones S07E03

April 18, 2011
Epizoda 4 9,5

Game of Thrones S07E04

April 18, 2011
Epizoda 5 9,5

Game of Thrones S07E05

April 18, 2011
Epizoda 6 9,5

Game of Thrones S07E06

April 18, 2011
Epizoda 7 9,5

Game of Thrones S07E07

April 18, 2011
Epizoda 1 S8

Game of Thrones S08E01

April 14, 2019
Epizoda 2 S8

Game of Thrones S08E02

April 14, 2019
Epizoda 3 S8

Game of Thrones S08E03

April 14, 2019
Epizoda 4 S8

Game of Thrones S08E04

April 14, 2019
Epizoda 5 S8

Game of Thrones S08E05

April 14, 2019
Epizoda 6 S8

Game of Thrones S08E06

April 14, 2019