Epizoda 1 6.4

Dynasty S01E01

October 11, 2017
Epizoda 2 6.4

Dynasty S01E02

October 11, 2017
Epizoda 3 6.4

Dynasty S01E03

October 11, 2017
Epizoda 4 6.4

Dynasty S01E04

October 11, 2017
Epizoda 5 6.4

Dynasty S01E05

October 11, 2017
Epizoda 6 6.4

Dynasty S01E06

October 11, 2017
Epizoda 7 6.4

Dynasty S01E07

October 11, 2017
Epizoda 8 6.4

Dynasty S01E08

October 11, 2017
Epizoda 9 6.4

Dynasty S01E09

October 11, 2017
Epizoda 10 6.4

Dynasty S01E10

October 11, 2017
Epizoda 11 6.4

Dynasty S01E11

October 11, 2017
Epizoda 12 6.4

Dynasty S01E12

October 11, 2017
Epizoda 13 6.4

Dynasty S01E13

October 11, 2017
Epizoda 14 6.4

Dynasty S01E14

October 11, 2017
Epizoda 15 6.4

Dynasty S01E15

October 11, 2017
Epizoda 16 6.4

Dynasty S01E16

October 11, 2017
Epizoda 17 6.4

Dynasty S01E17

October 11, 2017
Epizoda 18 6.4

Dynasty S01E18

October 11, 2017
Epizoda 19 6.4

Dynasty S01E19

October 11, 2017