Epizoda 1 6.5

Black Lightning S01E01

February 7, 2018
Epizoda 2 6.5

Black Lightning S01E02

February 7, 2018
Epizoda 3 6.5

Black Lightning S01E03

February 7, 2018
Epizoda 4 6.5

Black Lightning S01E04

February 7, 2018
Epizoda 5 6.5

Black Lightning S01E05

February 7, 2018
Epizoda 6 6.5

Black Lightning S01E06

February 7, 2018
Epizoda 7 6.5

Black Lightning S01E07

February 7, 2018
Epizoda 8 6.5

Black Lightning S01E08

February 7, 2018
Epizoda 9 6.5

Black Lightning S01E09

February 7, 2018
Epizoda 10 6.5

Black Lightning S01E10

February 7, 2018
Epizoda 11 6.5

Black Lightning S01E11

February 7, 2018
Epizoda 12 6.5

Black Lightning S01E12

February 7, 2018
Epizoda 13 6.5

Black Lightning S01E13

February 7, 2018
Epizoda 1 S2

Black Lightning S02E01

February 7, 2018
Epizoda 2 S2

Black Lightning S02E02

February 7, 2018
Epizoda 3 S2

Black Lightning S02E03

February 7, 2018
Epizoda 4 S2

Black Lightning S02E04

February 7, 2018
Epizoda 5 S2

Black Lightning S02E05

February 7, 2018
Epizoda 6 S2

Black Lightning S02E06

February 7, 2018
Epizoda 7 S2

Black Lightning S02E07

February 7, 2018
Epizoda 8 S2

Black Lightning S02E08

February 7, 2018
Epizoda 9 S2

Black Lightning S02E09

February 7, 2018
Epizoda 10 S2

Black Lightning S02E10

February 7, 2018
Epizoda 11 S2

Black Lightning S02E11

February 7, 2018
Epizoda 12 S2

Black Lightning S02E12

February 7, 2018
Epizoda 13 S2

Black Lightning S02E13

February 7, 2018
Epizoda 14 S2

Black Lightning S02E14

February 7, 2018
Epizoda 15 S2

Black Lightning S02E15

February 7, 2018
Epizoda 16 S2

Black Lightning S02E16

February 7, 2018